Ik heb wat mooie Edelstenen ingekocht. Vanwege de werking, maar ook omdat ze een hele mooie uitstraling hebben en in ieder interieur passen. Ieder product is uniek, en ik heb dan ook overal maar één stuk van.

Labradoriet

€ 37,95

Labradoriet

€ 37,95

Hele mooie kwaliteit Labradoriet.


10 cm hoog en maar liefst 550 gram.


Labradoriet is een sterk beschermende en spirituele steen.

 

Amethist heeft een beschermende en zuiverende werking.

Met standaard 17 cm hoog en 224 gram.

 

 

 

Agaat op standaard

€ 39,95

Agaat op standaard

€ 39,95

Agaat is een aardende, stabiliserende en beschermende steen. 

Met standaard 19.5 cm hoog en 1071 gram.

Rozenkwarts is een echte steen van het hart. Een uitstekende steen om de zachtheid naar jezelf en anderen toe te laten stromen. 


Met standaard 15 cm hoog. 354 gram.

Waxine Agaat geode

€ 27,50

Waxine Agaat geode

€ 27,50

De agaat geode zorgt voor een positieve stemming.Hierdoor is een agaat geode een fijne toevoeging in ieder interieur.


10 x 9 cm en 782 gram

De agaat geode zorgt voor een positieve stemming. Hierdoor is een agaat geode een fijne toevoeging in ieder interieur.


10 x 9 cm en 782 gram

Agaat is een aardende, stabiliserende en beschermende steen. De steen bevordert innerlijke rust en een kalme en nuchtere houding.


16 x 12 cm en 2 cm dik. Hij weegt 550 gram.

Helder kwarts is veruit de meest veelzijdige steen uit het mineralenrijk. De belangrijkste eigenschappen zijn het versterken van de energie, de programmeerbaarheid en het geheugen.

12 x 12 cm en 3.5 cm dik. 954 gram.

Waxine agaat klein

€ 16,95

Waxine agaat klein

€ 16,95

Agaat is een steen die stabiliseert, aardt en beschermt. Ze bevordert innerlijke rust en zorgt daarmee voor een aardse nuchtere houding.


13 x 8 cm 2.3 cm dik. 332 gram.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Informatie en contact

Naam

Medium Berna Bos

Adres

Leidsel 8

Postcode

7933 TC Pesse (Nederland)

06-27021107

E-mailadres

info@mediumbernabos.nl of bernabos@gmail.com

KVK

82753660

BTW

NL003725831B09

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:30 – 19:00 uur via app of mail

Zaterdag en zondag

Gesloten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Medium Berna Bos

https://www.mediumbernabos.nl/

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Lees alles

over bedenktijd.

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten,

waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan

hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde

reproductie

van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

 1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die

een

consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten

aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op

afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Medium Berna Bos

Leidsel, 8

7933 TC Pesse

Nederland

T (062) 702-1107

E bernabos@gmail.com

KVK 82753660

BTW nummer NL003725831B09

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand

gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en

zij op verzoek

van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs

elektronische weg

aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op

een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van

de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs

elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument

zich in geval

van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor

hem het meest

gunstig is.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in

stand en zal

de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de

strekking van

het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar

de geest’

van deze algemene voorwaarden.

 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen

uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk

in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te

maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod

binden de

ondernemer niet.

 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding

zijn tot

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Ondernemer

kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de

producten.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn,

die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

techniek voor

communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief

voor het

gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de

consument te

raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader

van de

overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument

deze

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding

door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst

van deze

aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een

veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te

weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op

een

duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan

maken,

dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan

de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer

dan één

jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

levering.

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid

van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van

het product

door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte

vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het

product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen

of hij het

product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product

met alle

geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de

ondernemer

retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen,

na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de

consument te

doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per email. Nadat de

consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant

het product

binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen

maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is

de koop een

feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te

ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de

overeenkomst.

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

ondernemer bij

het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending

voor zijn rekening.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch

uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product

reeds terug

ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan

worden.

Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij

de consument

nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de

consument

aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product

wanneer door

de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit

dient te

gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

omschreven in lid 2

en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het

aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer

geen invloed

heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft

verboeren;

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde

datum of

tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is

verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan

schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele

prijzen

aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn,

worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien

zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de

ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop

de

prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product

volgens de

foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de

op de datum

van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan

normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en

vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen

gelden.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de

ondernemer

schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele

verpakking en in

nieuwstaat verkerend.

 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De

ondernemer is echter

te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke

individuele toepassing

door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van

de

producten.

 1. De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft

laten

repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig

worden

behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking

behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft

gesteld of zal

stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van

diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument

akkoord is gegaan

met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel

slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat

hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst

zonder kosten

te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen

rechten

ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de

consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen

om een

vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke

wijze worden

gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het

herroepingsrecht niet

worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de

ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met

inachtneming

van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde

van de

bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde

periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd

voor een

bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het

geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd

voor een

bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen

het einde van

de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten

of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te

allen tijde mag

opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste

drie maanden

in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren

van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en

weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend

voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst

te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en

billijkheid zich

tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen

te worden

voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In

geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de

bevestiging van de

overeenkomst heeft ontvangen.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de

ondernemer te melden.

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht

om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk

omschreven

worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van

ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door

de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer

de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

voor de

geschillenregeling.

 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het

mogelijk om

klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is

momenteel niet

aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.

 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk

anders

aangeeft.

 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar

keuze of de

geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking

hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in

het buitenland.

 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door

de consument

op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Verzenden

Verzendkosten

Gratis verzending vanaf € 50,- binnen Nederland. Bij bedragen onder de € 50,- hanteren wij een verzendprijs van € 9,95 binnen Nederland voor pakjes tot 5 kg.

Voor brievenbuspost hanteren wij een verzendprijs van 4,15 voor pakjes tot 2 kg binnen Nederland.

Bezorgmethode

Al onze pakketten worden veilig en snel verstuurd via PostNL. Na een bestelling krijg je meteen bericht en kun je het pakket tot aan de voordeur volgen.

Levertijd

We streven er naar de bestelling binnen 1-3 werkdagen te versturen.

 

Retouren

Onze producten zijn met zorg gemaakt en daarbij leggen ze grote afstanden af. We hebben er voor gekozen om de producten voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden in plaats van retour kosten door te berekenen in de prijsstelling (gratis retourneren bestaat niet). Ook willen we het milieu zo min mogelijk belasten, dus willen we het retourneren niet te makkelijk maken. Koop dus alleen de producten waarbij je een echt goed gevoel hebt! Natuurlijk begrijpen we het goed als je een keer niet tevreden bent.

Wanneer je niet tevreden bent met een product van webshop Berna Bos en je deze wilt retourneren, dan vragen we je om ons dit binnen 5 werkdagen te melden via de 

E mail: bernabos@gmail.com

Hiervoor hanteren we de volgende voorwaarden:

– Het artikel is ongebruikt en zit in originele verpakking
– Voeg een pakbon bij, met hierop geschreven jouw opmerkingen.

Bij een zakelijke bestelling zijn de retourkosten voor eigen rekening.

Nadat je de retour aanvraag hebt ingediend, betalen wij het bedrag zo spoedig mogelijk terug op dezelfde manier en hetzelfde rekening nummer als waarmee de bestelling is afgerekend.
We streven er naar om dit binnen 14 dagen uit te voeren.

We storten het volledige aankoopbedrag terug. Let op: de retour verzendkosten zijn wel voor eigen rekening. Echter, voor producten die dusdanig beschadigd zijn of gebruikssporen bevatten die verder gaan dan die nodig zijn om de werking, kenmerken of aard van het product vast te stellen, ben je aansprakelijk. Hiervoor behouden wij ons het recht om kosten in rekening te brengen.

 

Betaalmethode

Producten aanschaffen en afrekenen bij Berna Bos is 100% veilig. Hier kan je een uitgebreide omschrijving vinden van hoe wij met betalingen omgaan. Bij Berna Bos kan je afrekenen met de volgende betaalmethode:

 • iDEAL internetbankieren

Wij maken gebruik van een betaalpartij waarbij betrouwbaarheid en veiligheid voorop staat. Er wordt gebruik gemaakt van de modernste beveiligings- en versleutelingsgereedschappen. Zo word je maximaal beschermd tegen online fraude.

iDEAL internetbankieren

Als je gebruikmaakt van internetbankieren van ABN Amro, ASN Bank Triodos bank, Van Lanschot, Knab, ING, Rabobank of SNS Bank kan je meteen gebruik maken van iDEAl.

Hoe werkt het?

Wanneer je gaat afrekenen, kan je aangeven dat je met iDEAL wilt betalen. Vervolgens word je doorgestuurd naar de betaalomgeving van jouw bank, waar de betaalopdracht klaar staat. Zodra je de bankgegevens hebt ingevuld kan je de betaling autoriseren. De betaling wordt meteen overgemaakt en wij kunnen meteen aan de slag om jouw product(en) te leveren.

iDEAL biedt een aantal voordelen

 • iDEAL is betalen via internetbankieren, dus vertrouwd, veilig en gemakkelijk
 • iDEAL wordt ondersteund door de grote Nederlandse banken
 • Betalen met iDEAL kan direct. Je hoeft geen account aan te maken of je te registeren
 • Met iDEAL hou je constant controle en overzicht op je betaling, de iDEAL betaling wordt meteen verwerkt en zichtbaar in je eigen rekeningoverzicht.